กลุ่มตรวจสอบภายใน
                  Internal Audit Group
 
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
ชื่อ - นามสกุล
น.ส. กาญจนา วิมลไชยจิต
ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์
สายตรง 022802071  hotline 4103
โทรศัพท์เคลื่อนที่
0899692573
 
                              

 
   
บุคคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน
                              
                           

 

ชื่อ - นามสกุล
นายทัศนะ  แม้นนิล
ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
hotline 4106
โทรศัพท์เคลื่อนที่   -
 
                                                                             
 

               

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวชาคริยา  จิมากร
ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
hotline 4105
โทรศัพท์เคลื่อนที่   -
 
 
           
ชื่อ - นามสกุล
 
ตำแหน่ง
 
hotline
โทรศัพท์เคลื่อนที่
 

 

 
 
 
           
ชื่อ - นามสกุล
 
ตำแหน่ง
 
hotline
โทรศัพท์เคลื่อนที่
 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
  เลขที่  12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  0 2628 5240 - 59 ต่อ 4103 4105 - 6   โทรสาร  0 2628 5739 
 e-mail address :  inau@cad.go.th